ยังไม่เปิดให้บริการ หรือ ปิดชั่วคราว สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2561
เปิด วันที่ 14 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 01 ม.ค. 2562
The System out of service. A Students who admission for academic year 2018(BE 2561)
the system wil be available from 08-14-2018 to 01-01-2019
#
สำหรับนักศึกษา For Student

เข้าที่นี่ Click

สำหรับนักศึกษา For Student
สำหรับผู้ปกครอง For Parent

เข้าที่นี่ Click

สำหรับผู้ปกครอง/ผู้คำประกัน-ยินยอม For Parent

ลืมรหัสผ่าน โทร 0-2849-6260 Forgot password Call. 0(66)2849-6260

ขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล Re-new password by email