ยังไม่เปิดให้บริการ หรือ ปิดชั่วคราว สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2560
เปิด วันที่ 07 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 09 ก.พ. 2561
The System out of service. A Students who admission for academic year 2017(BE 2560)
the system wil be available from 02-07-2018 to 02-09-2018
#
สำหรับนักศึกษา For Student

เข้าที่นี่ Click

สำหรับนักศึกษา For Student
สำหรับผู้ปกครอง For Parent

เข้าที่นี่ Click

สำหรับผู้ปกครอง/ผู้คำประกัน-ยินยอม For Parent

ลืมรหัสผ่าน โทร 0-2849-6260 Forgot password Call. 0(66)2849-6260

ขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล Re-new password by email