ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบการจัดทำสัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

-------------------------

          ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  นั้น

          เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังจัดทำสัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหิดลจึงพิจารณาขยายเวลาการจัดทำสัญญาให้กับนักศึกษาออกไปอีกตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

อนึ่ง นักศึกษาที่จัดทำสัญญาไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  จะต้องชำระค่าปรับให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเงิน ๕๐๐ บาท และต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาทจนกว่าจะดำเนินการจัดทำสัญญาแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ค่าปรับเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท   ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับแห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ.๒๕๕๓ ในส่วนที่ลงทะเบียนล่าช้าซึ่งให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

                             ประกาศ ณ วันที่               พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                     (ลงนาม)      รัชตะ  รัชตะนาวิน

                                             (ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน)

                                               อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 


ขอความกรุณาเปิดระบบด้วย Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 หรือ Firefox 3
ขึ้นไปในการจัดทำสัญญา

โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษ

นักศึกษา บิดา และมารดาจะต้องตรวจสอบข้อมูล และอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้เข้าใจ และเมื่อเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และยอมรับในเงื่อนไขของสัญญาแล้ว นักศึกษา บิดา และมารดาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำสัญญาในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผูกพันกับมหาวิทยาลัยต่อไปตามลำดับ

 

Copyright ©2009 Mahidol University. All rights reserved. << Interface Design by MUIT >>
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Mahidol Webpage Web Mail Site Map